جلسه میز خدمت دریافت تسهیلات ساخت گلخانه  ...

جلسه میز خدمت اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ شهرستان بشرویه، روز یکشنبه مورخ 98/6/10 در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی بشرویه با حضور مدیر محترم امور سرمایه گذاری  سازمان جهاد کشاورزی استان و کارشناسان مدیریت شعب بانک کشاورزی استان و شهرستان برگزار گردید.
در این جلسه به پرونده کلیه متقاضیان ثبت نام کننده جهت دریافت تسهیلات یارانه دار از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی رسیدگی و متقاضیان پس از بررسی و رفع مشکلات جهت دریافت تسهیلات در مهلت مقرر به بانک عامل معرفی گردیدند.
 در پایان در خصوص تسهیلات ساخت گلخانه ها آقای مهندس درکی معاونت محترم مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص ضوابط دریافت تسهیلات و ساخت گلخانه ها مطالبی را ارائه فرمودند.