بازدید استاندار و ریاست سازمان از احداث گلخانه و سیستم های نوین آبیاری مزارع...

آقای معتمدیان در روز سه شنبه مورخ 98/3/7  ساعت ۱۷ وارد بشرویه شدند و در ابتدا از مجتمع گلخانه ای این شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان روند ساخت این مجتمع قرار گرفتند.
کار ساخت مجتمع گلخانه ای بشرویه از سال ۸۹ با تعداد ۳۹ قطعه آغاز شده و هم اکنون تنها اقداماتی نظیر قطعه بندی، حصارکشی و امتیازآب آن اخذ شده است.
و این مجتمع دارای مشکل تامین گاز می باشد.
تاکنون برای ساخت این مجتمع ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده و نیازمند ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دیگر است.
مهندس قوسی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان در این بازدید برای تامین اعتبار موردنیاز تکمیل این مجتمع از همین امسال تا سال ۱۴۰۰ قول مساعد داد.
استاندار خراسان جنوبی نیز قول پیگیری به منظور گازرسانی به مجتمع گلخانه ای این شهرستان را داد.

در ادامه استاندار خراسان جنوبی بهمراه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و هیئت همراه  از سیستم های نوین آبیاری مزارع بازدید کردند که این سیستم های آبیاری به طول 8 کیلومتر و اعتبار 480 میلیون تومان است و  16 نفر از مزایای آن بهره مند هستند.