برداشت محصول دانه روغنی کلزا در مزارع شهرستان بشرویه ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه برداشت محصول دانه روغنی کلزا در مزارع شهرستان بشرویه(بخش ارسک) در تاریخ 97/2/22 به میزان ۷ هکتار انجام شد .محصول امسال با هد مخصوص برداشت کلزا جمع آوری گردید که درنتیجه میزان ریزش محصول به حداقل رسید. محصول برداشت شده به قیمت تضمینی 28665 ریال توسط دولت خریداری می گردد.