جناب آقای وحید ضیائیان احمدی 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان

تلفن مستقیم : 05632123120