جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه

 

جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه با حضور نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت کشور، ریاست محترم سازمان، مدیر عامل صندوق حمایت استان و اعضای صندوق بشرویه در مورخ 96/10/24