کارگاه آموزشی قارچ غنی آباد  .....

 

کارگاه آموزشی پرورش قارچ خوراکی در مبارزه 69/10/20 در محله دارالقران  (مباحث  تئوری) و  سالن پرورش قارچ(مباحث عملی) غنی آباد برگزار گردید ابتدای مهندس  سلطانی ضمن خیرمقدم توضیحاتی را در مورد مرکز پرورش قارچ غنی آباد بیان نمودند در ادامه آقای مهندس عسکری از توضیحاتی را در مورد پرورش قارچ ارائه نمودند و سپس مباحث مربوط به بخش عملی در محل سالن پرورش قارچ به حاضرین ارائه گردید.