خرید تضمینی زعفران......

 


خرید تضمینی زعفران تا تاریخ 96/11/5 و همچنین خرید تضمینی پنبه تا تاریخ 96/10/30 در محل

شرکت تعاونی امام رضا (ع) به آدرس شهرک امام خمینی (ره) انجام می پذیرد.

 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه