جلسه هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضور فرماندار شهرستان و جناب مهندس محمدی دبیر محترم اجرایی نظام صنفی خراسان جنوبی و مهندس بهدانی مدیر محترم امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان امروز شنبه مورخ 96/9/25 در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه