کلاس آموزشی عملیات برداشت و پس از برداشت پنبه با حضور مهندس آرزمجو محقق مرکز تحقیقات خراسان جنوبی و جناب آقای مهندس اشرفی، کارشناس پنبه استان گلستان مورخ 96/9/21 در محل سالن ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه