در روز یکشنبه مورخ 96/9/19 به منظور پلاک گذاری ماشین های کشاورزی جهت جلوگیری از قطع سهمیه سوخت بازدید بعمل آورده شد.