کسب رتبه دوم کشوری بیست و نهمین دوره مسابقات سراسری وزارت جهاد کشاورزی توسط جناب آقای رسول وکیل زاده از همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در آذر ماه سال 1396