اطلاعیه ترویجی باغدران

 با توجه به پیش بینی وقوع بارندگی ، توصیه می گردد جهت جلوگیری از ریزش و شستشوی دانه های گرده  نسبت به جدا نمودن تعداد مناسبی از شاخه های نر  و نگهداری آن در شرایط مناسب و انجام گرده افشانی مصنوعی اقدام نمایید. البته باغداران می توانند با پوشاندن یکی از شاخه های درختان نر با کیسه های کودی قبل از بارندگی و برداشتن آن پس از اتمام بارش نیز به گرده افشانی کمک کنند.