اقدامات انجام شده در ششمین روز از دهه مبارک فجر

جلسه شورای عمومی و تقدیر از کارکنان مدیریت در همکاری برگزاری همایش پنبه

دیدار ریاست محترم شورای شهر بشرویه و مدیر جهاد کشاورزی بشرویه در دهه مبارک فجر با جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس