اولین همایش ملی -ترویجی یافته های کاربردی پنبه

(نحوه ثبت نام و محور های همایش)