جلسه هم اندیشی  برگزاری همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردی پنبه در شهرستان بشرویه ...

این جلسه در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان بشرویه با حضور فرماندار ،دکتر رمضانی کارشناس ارشد محقق پنبه کشور و کلیه مسئولین اجرایی و کشاورزان شهرستان به منظور هماهنگی و هر چه بهتر برگزار شدن این همایش که در پانزدهم و شانزدهم دی ماه سال‌جاری برگزار خواهد گردید تشکیل شد .