جلسه احداث مجتمع آبزی پروری

جلسه برنامه ریزی در خصوص احداث مجتمع آبزی پروری شهرستان بشرویه