دوره آموزشی احکام ،آداب و اسرار نماز

دوره آموزشی احکام ،آداب و اسرار نماز با حضور کارکناد مدیریتو کارکنان ادارات تابعه