اردوی جهادی...

اردوی جهادی متفاوت مسئولین شهرستان و خانواده جهاد کشاورزی بشرویه این بار در لباس خدمت بسیجی و جهاد در هفته بسیج بهمراه خانواده جهاد کشاورزی
برداشت زعفران از زمین های خانواده ی شهدا در روستای رقه