برگزاری حلقه صالحین ...

به مناسبت هفته بسیج  حلقه صالحین شهید مهندس ابراهیمی در محل نمازخانه مدیریت برگزار گردید.