بازدید از دفتر پایگاه بسیج شهید باهنر...

بازدید فرماندار،فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه از دفتر پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی و ارائه گزارش توسط جناب آقای مهندس رفیعی ،جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر به مناسبت هفته بسیج