دوره آموزشی صندوق توسعه ضمانت بخش تعاون...

دوره آموزشی صندوق توسعه ضمانت بخش تعاون مشمول تعاونی‌ها و فعالین حوزه تولید با همکاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی