روز مزرعه....

امروز یکشنبه مورخ 98/6/24 صورت پذیرفت:

خیر مقدم جناب آقای مهندس سرچاهی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با حضور مسئولان،کارشناسان و کشاورزان شهرستانهای استان و همچنین سخنرانی جناب آقای دکتر رمضانی عضو مرکز تحقیقات استان خراسان رضوی در مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام پنبه شهرستان

روز یکشنبه بیست وچهارم شهریور 1398، با حضور تیم ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی موسسه تحقیقات پنبه کشور، مراسم روز مزرعه با عنوان آشنایی با ارقام و مدیریت زراعی پنبه  در استان خراسان جنوبی برگزار گردید..
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بشرویه، روز انتقال یافته های تحقیقاتی در مزارع پنبه شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی با حضور کارشناسان و بهره‌برداران شهرستان های پنبه کار این استان و شهرستان برگزار گردید.
در این مراسم دکتر رمضانی مقدم مسوول واحد تحقیقات پنبه استان خراسان، دکتر زنگی معاون پژوهش و فناوری، دکتر قربانی مسوول بخش تحقیقات فنی و مهندسی، دکتر رضی نتاج مسوول بخش تحقیقات گیاپزشکی موسسه تحقیقات به عنوان مدرس حضور داشته و جدیدترین یافته های تحقیقاتی پنبه را به حضار ارائه نمودند. و در ادامه پس از بازدید گروهی از مزارع پنبه به سوالات مخاطبین پاسخ دادند..