توزیع بچه ماهی رایگان

با توجه به اینکه سرانه مصرف ماهی در کشور حدودآ11ً کیلوگرم می باشد . هرچند که این مقدار با ۲1 کیلوگرم میزان جهانی و ۳۰ کیلو گرم مصرف سرانه در کشورهای توسعه یافته فاصله دارد اما نشان از حرکت رو به رشد دارد و امیداست با توسعه شیلات در منابع آب داخلی،و توجه پرورش دهندگان به امر پرورش ماهی و استقبال از این طرح این سرانه افزایش پیدا کند.

طرح پرورش ماهی گرمابی از 25سال گذشته (1374) و با رهاسازی تعداد 1000قطعه بچه ماهی گرمابی به شکل جدی توسط کشاورزان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی شهرستان بشرویه پیگیری شده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بشرویه در روز یکشنبه مورخ98/5/27 تعداد 50000 قطعه بچه ماهی گرمابی رایگان  در استخرهای پرورش ماهی شهرستان بین 30 نفر بهره بردار توزیع گردید. که امید است در پایان فصل پرورش، سال آینده میزان 75 تن ماهی برداشت گردد.