کلاس آموزشی پرورش و تغذیه گوسفند ....

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  در تاریخ 98/4/31 ساعت 8:30 شب در سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی شهر ارسک، کلاس آموزشی پرورش و تغذیه گوسفند اصلاح نژاد برای بهره برداران این حوزه با تدریس جناب آقای  مهندس سلطانی برگزار گردید.