برگزاری رزمایش ملی بسیج کشاورزی در حوزه تولیدات گیاهی ...

برگزاری رزمایش ملی بسیج کشاورزی در حوزه تولیدات گیاهی  برگزار  شده در روستاهای کرند و نیگنان
در این رزمایش از باغات و مزارع روستا به همراه تعدادی از کشاورزان بازدید به عمل آمد و توصیه های لازم توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی در زمینه آفات ، بیماریها و تغذیه محصولات باغی و کشاورزی انجام شد.
این رزمایش با مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری بسیج سازندگی انجام گردید.