وخانواده جهادکشاورزی درضبط برنا...

حضورمدیریت وخانواده جهادکشاورزی درضبط برنامه رادیویی شهربه شهرارسک مورخه 98/3/28