بازدید مدیر ترویج سازمان و ...

حضوروبازدید سرکارخانم مهندس شیبانی ومهندس ایمان پناه وجلسه هم اندیشی وبررسی فعالیتهای آموزشی ترویجی وطرح نظام نوین ترویج باحضورمدیریت محترم شهرستان ونماینده ترویج مرکزارسک مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

حضوروبازدید سرکارخانم مهندس شیبانی ومهندس ایمان پناه وجلسه هم اندیشی وبررسی فعالیتهای آموزشی ترویجی وطرح نظام نوین ترویج باحضورمدیریت محترم شهرستان ونماینده ترویج مرکز علی جمال مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸