بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی ...

در دومین

روز از هفته جهاد کشاورزی بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی ،ریاست سازمان و هیئت همراه از مزارع کشاورزی بشرویه

خیر مقدم توسط فرماندار و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه

بازدید از مزرعه کشت نشایی و حفاظتی پنبه حاج محمد تورانی از کشاورزان نمونه ملی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی،ریاست سازمان ،فرماندار و معاونین سازمان جهاد کشاورزی

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی ریاست سازمان جهاد کشاورزی،فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  و معاونین سازمان جهاد کشاورزی از مراکز خرید گندم شهرستان بشرویه

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی ریاست سازمان جهاد کشاورزی،فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  و معاونین سازمان جهاد کشاورزی از آبیاری زیر سطحی  باغ پسته جناب آقای امیری از کشاورزان پیشرو در اجرای آبیاری زیر سطحی باغات