نشست خبری اصحاب رسانه و خبرنگاران به منظور پوشش خبری ....

نشست خبری اصحاب رسانه ،مسئولین روابط عمومی ادارات شهرستان، خبرنگاران و مدیران ادارات تابعه به منظور پوشش خبری در رسانه ها و فضای مجازی در محل سالن جلسات مدیریت