دیدار امام جمعه شهرستان بشرویه با کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی...

روز چهارشنبه مورخ 98/3/8  امام جمعه شهرستان بشرویه بعد از ادای فریضه نماز ظهر و عصر با کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دیدار کردند .در این مراسم ابتدا آقای مهندس سرچاهی ضمن خیر مقدم به امام جمعه  , و حاظرین در جلسه ،گزارشی را از عملکرد مدیریت ارائه نمودند و در ادامه جناب حاج آقای معلمی ،امام جمعه شهرستان پیرامون مباحث عقیدتی ،فرهنگی و ...و ... مطالبی را ارائه نمودند.