بازدید میدانی اعضای شورای حفاظت از منابع آب

بازدید میدانی اعضای شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بشرویه از مسیر رودخانه کال سنوا حد فاصل موتور پمپ خرمدشت تا سه راهی فردوس و بررسی راهکارها و مشکلات موجود