گزارش توانمندیهای بخش کشاورزی در حوزه تجارت الکترونیک...

به گزارش روابط عمومی مدیریت امروز یکشنبه مورخ 98/2/15 در دیدار فعالین اقتصادی با مدیرکل پست استان خراسان جنوبی ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه جناب آقای مهندس سرچاهی از توانمندی های بخش کشاورزی در حوزه الکترونیک گزارشی را ارائه نمودند و افزودند که در بخش کشاورزی شهرستان بشرویه بیشترین سهم در خصوص محصولات کشاورزی  از جمله  پسته ،زعفران و....در حوزه الکترونیک را دارا است و باید از این پتانسیل مهم بیشترین بهره وری را داشته باشیم و حداکثر استفاده را انجام دهیم .