خسارت سیل به مزارع و دامداری ها...

خسارت سیل به مزارع و دامداری های شهرستان به روایت تصویر