جلسه مشورتی و هم اندیشی کشاورزان نظام صنفی کشاورزی پیرامون.....

جلسه مشورتی و هم اندیشی کشاورزان نظام صنفی کشاورزی پیرامون کمک به سیل زدگان با حضور نماینده فرمانداری شهرستان ،مدیر جهاد کشاورزی،ریاست شورای شهر بشرویه ،هیئت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و خبرگان بخش کشاورزی شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت شهرستان بشرویه