جلسه شورای هماهنگی خانواده جهاد کشاورزی جهت ...

جلسه شورای هماهنگی خانواده جهاد کشاورزی جهت بررسی مشکلات شتر داران شهرستان به روایت تصویر