اردوی جهادی  یک روزه مسئولان....

اردوی جهادی  یک روزه مسئولان با حضور معاونت مدیریت جهاد کشاورزی، ریاست شبکه دامپزشکی و مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی ... شهرستان بشرویه در قالب درختکاری در منطقه ریگ به مناسبت هفته منابع طبیعی