جلسه بررسی وضعیت مجتمع گلخانه ای...

جلسه بررسی وضعیت مجتمع گلخانه ای شهرستان بشرویه با حضور سرپرست محترم شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی استان خراسان جنوبی جناب آقای مهندس اکبری و کلیه بهره برداران