بهره برداری طرح تجهیز و نوسازی...

بهره برداری طرح تجهیز و نوسازی اراضی سنتی حوزه عمل  شرکت تعاونی تولید بهدشت( موتور پمپ نظرزاده ) با حضور معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی دکتر مشیرالحق عابدی، فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی و مسولین شهرستان