بازدید از طرح تجهیز و یکپارچه سازی...

بازدید از طرح تجهیز و یکپارچه سازی اراضی سنتی.موتور پمپ آقای نظرزاده