سامانه پیامکی مدیریت بازرسی در حوزه بخش کشاورزی و تخلفات اداری کارکنان

هر گونه نظر ، دیدگاه، انتقاد و پیشنهاد در حوزه بخش کشاورزی

استان خراسان جنوبی (شهرستان بشرویه)


از طریق سامانه پیامکی :  09029025252


در میان بگذارید.

 

سامانه سامد (ارتباط مردم با دولت) با شماره تلفن 111