جلسه هماهنگی برگزاری دوره آموزش ملی پسته

جلسه هماهنگی برگزاری دوره آموزش ملی پسته در شهرستان بشرویه
با حضور فرماندار محترم شهرستان - جناب آقای مهندس عصمتی پور معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی جناب آقای مهندس درکی معاون محترم مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای مهندس آرزومندان معاونت محترم مدیریت ترویج سازمان استان جناب آقای مهندس عارفی نیا ریاست محترم اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای مهندس قربانی ریاست محترم سازمان تعاون روستایی، مدیر و کارشناسان ستاد سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی در محل فرمانداری شهرستان بشرویه برگزار گردید