بازدید آموزشی از باغ تحقیقاتی  مقایسه ارقام پسته مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه

روز سه شنبه مورخ 97/6/20 بازدید آموزشی با عنوان انتقال یافته های تحقیقاتی باغ مقایسه ارقام پسته مدیریت جهاد کشاورزی واقع در موتور پمپ سپیده ریگ با حضور پسته کاران شهرستان بشرویه برگزار گردید.