تقدیر وزیر جهاد کشاورزی از کشاورز پنبه کار و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه 

تقدیر وزیر جهاد کشاورزی از کشاورز پنبه کار و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در حاشیه ششمین گردهمایی کشت محصولات زراعی پاییزه
تهران _ ۱۷ شهریور ماه97