مهار خشکسالی با آبیاری نوین در کشاورزی

در سال های اخیر با وجود خشکسالی های پیاپی دولت با اجرای طرح های آبیاری نوین به مدیریت مصرف آب کمک کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
استفاده از روش های آبیاری سنتی و مدیریت غیرصحیح آب، ازجمله دلایل هدر رفت آب در بخش کشاورزی است.
 
 
تاکنون با اجرای سیستم های نوین آبیاری در بشرویه بیش از 5 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده است. 
 
دولت همچنین  85 درصد هزینه ها را به صورت بلاعوض تامین می کند.
 

http://www.irinn.ir/fa/news/622863/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C