افتتاح پروژه آبیاری کم فشار موتور پمپ ....

افتتاح پروژه آبیاری کم فشار موتور پمپ حوزه بخش مرکزی با اعتبار ۵۸۷۶ میلیون ریال با حضور دکتر عابدی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، فرماندار، مدیر وکارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه