مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی  شهرستان بشرویه 

مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی شهرستان بشرویه تیر ماه ۱۳۹۷
در این مراسم از چهار نفر از تولید کنندگان ملی و دو نفر از تولید کنندگان برتر استانی تقدیر به عمل آمد که به شرح ذیل معرفی می‌گردند.
جناب آقای حاج محمد تورانی مجری نمونه کشاورزی حفاظتی از شهرستان بشرویه
جناب آقای مهدی خدایی شرکت تعاونی نمونه تولید روستای بهدشت

جناب آقای علی صفری حاجی- تولید کننده نمونه پنبه
جناب آقای ابوالقاسم چوپان- مجری نمونه مشارکت طرح انتقال آب
جناب آقای اکبر ناهید- شتردار نمونه
جناب آقای علی چوپان - ارزن کار نمونه