رهاسازی 40هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در استخرهای  پرورش  شهرستان بشرویه ....

درروز یکشنبه مورخ 97/2/16  بالغ بر23000 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی که60درصد یارانه ای و40درصد مشارکتی در استخرهای پرورش ماهی بین 20تعداد بهره بردار توزیع گردید.

پیش بینی می شود میزان گوشت سالیانه ماهیان گرمابی 60 تن و ماهیان سردابی 10 تن درسطح کل استخرهای شهرستان برداشت گردد  شایان ذکر است که خوراک یارانه ای گرمابی پس از توزیع بچه ماهی بین پرورش دهندگان توزیع خواهد شد.