جلسه مجمع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ....

جلسه مجمع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی(انتخاب بازرس و انتخاب اعضای هیئت مدیره) روز دوشنبه مورخ 97/2/4 در محل سالن ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه برگزار گردید.