جلسه دیدار نوروزی فعالین بخش کشاورزی...

جلسه دیدار نوروزی فعالین بخش کشاورزی با مدیرمحترم جهادکشاورزی شهرستان بشرویه در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی مورخ 97/1/22