دیدار نوروزی خانواده جهاد کشاورزی بشرویه با فرماندار شهرستان